ŘÁD DORADO

Ke stažení: ŘÁD.pdf, ŘÁD.docx

PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD

 

Provozní a bezpečnostní řád spolku DORADO z.s.,

sídlem Znojemská 524/22, Horka-Domky, 674 01 Třebíč,

IČ 266 28 651

Provozovna: Jezdecký areál Ranč Vápenka

Telefon/e-mail: _______________

 

Tento řád zavazuje všechny členy sdružení včetně pomocníků a asistentů, klienty i návštěvníky jezdeckého areálu Ranč Vápenky, kteří navštěvují areál ve spojitosti se spolkem Dorado z.s. Areál Ranč Vápenka je přitom areálem, který je pronajímán z části vícero subjektům současně.

 

Pověřený člen spolku provede poučení všech členů terapeutického týmu, jakož i dalších osob, které se aktivně zúčastňují hiporehabilitace či jezdecké školy, táborů či případně jiných aktivit pořádaných spolkem ve smyslu toho, jak se mají chovat ke zvířatům, manipulovat s nimi, připravovat a ošetřovat pomůcky nebo jiné vybavení, seznámí je se zásadami ochrany pohody zvířat (welfare).

Poučení a porozumění poučení bude doloženo vlastnoručním podpisem poučeného.

Osobě, porušující tento řád, je možné zamezit či omezit přístup do areálu.

 

Obecná pravidla vstupu do areálu

 1. Každý, kdo se zdržuje v areálu, je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny všeobecně ustanovené s důrazem na bezpečný provoz hiporehabilitace a s ohledem na pohyb osob se specifickými potřebami v areálu tak, aby se všechny aktivity odvíjely ve vstřícném a ohleduplném duchu.
 2. V celém areálu platí zákaz kouření a manipulace s ohněm.
 3. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, sedativ (nejsou-li tyto klientovi předepsány v rámci jeho běžné léčby), drog a jiných omamných a psychotropních látek, jakož i osobám v karanténě.
 4. Při příchodu do areálu je každý povinen ohlásit se a respektovat pokyny vedoucího areálu či pověřené (oprávněné) osoby.
 5. Parkování soukromých vozidel (včetně vozidel návštěvníků) je dovoleno pouze v určeném prostoru, není-li v konkrétním případě domluveno jinak. Pro klienty hiporehabilitace je určeno parkování nad horní stájí a pro ostatní klienty pak pod spodní stájí.
 6. Každý, kdo se zdržuje v areálu je povinen chovat se ohleduplně a slušně k ostatním osobám v areálu.
 7. Každý, kdo se zdržuje v areálu je povinen chovat se tak, aby neplašil koně, neubližoval jim, ani sobě nebo svému okolí a udržoval čistou ve všech užívaných prostorách (sedlovny s šatnou, stájí, jízdáren, toalet, ohrady atd.). Způsobí-li kdokoliv prokazatelně škodu na majetku nebo zvířatech, nese za ni plnou odpovědnost včetně povinnosti škodu nahradit.
 8. Osoby pracující s koňmi jsou povinny dodržovat předpisy a pokyny vztahující se k bezpečnosti práce při práci s koňmi.
 9. Je zakázáno vstupovat ke koním do boxu nebo do výběhu bez vědomí odpovědné osoby.
 10. Ve stáji a při zacházení s koňmi se každý, kdo sem vstupuje, chová klidně – neběhá, nekřičí, koně neplaší a bez souhlasu odpovědné osoby ani nekrmí pamlsky.
 11. Osoby vstupující do areálu jsou povinny nosit vhodné oblečení a pevné obutí.
 12. Členové spolku, jakož i klienti a jejich doprovod jsou povinny neprodleně oznámit provozovateli či vedoucímu dne závady nebo skutečnosti, které by mohly ohrozit provoz, to včetně závažných technických závad.
 13. Členové spolku, jakož i klienti a jejich doprovod jsou povinny v případě nutnosti poskytnout nezbytnou první pomoc a zavolat lékaře.
 14. Vstup psů do areálu je povolen, nicméně se nedoporučuje. Pokud již pes vstoupí do areálu, musí být na vodítku a doporučen je i náhubek. V případě, že se po areálu pohybuje klient s vodicím nebo asistenčním psem, jsou ostatní majitelé psů povinni své psy bezpečně zajistit.

 

Důležitá telefonní čísla:

Integrovaný záchranný systém – 112

Hasiči – 150

Záchranná služba – 155

Policie ČR – 158

 

Pravidla při práci s koněm

Základní pravidla při kontaktování a práci s koněm

 1. Není povoleno vstupovat ke koním do boxu nebo do výběhu bez vědomí odpovědné osoby.
 2. Při kontaktu s koněm se chováme klidně a obezřetně, pozorně sledujeme reakce koně a řídíme se aktuální situací, nestavíme se proti předku ani za záď koně, ideálně se stavíme na úrovni plece koně.
 3. Při kontaktování nejprve koně hlasitě oslovíme, pak teprve ke koni přistoupíme. Od koně odcházíme po předchozím slovním upozornění. Pokud jsme uvnitř boxu s koněm, pak během manipulace s koněm koně vždy uvážeme a dveře boxu necháváme otevřené. Při kontaktu klientů s koněm v boxu je přítomen vždy pověřený pracovník.
 4. Při krmení koně z ruky stojíme u hlavy po boku koně, prsty ruky, kterou krmíme, jsou natažené, při projevech nervozity koně ustoupíme stranou. Koně můžeme krmit jen v doprovodu pověřené osoby.

Vodění a uvazování

 1. K uvazování se používá vodítko, koně se uvazují za ohlávku na tzv. bezpečnostní uzel. Nikdy se kůň neuvazuje za kroužek udidla.
 2. Koně nevodíme bez vodítka, vodítko ani otěže nesmí být namotané na ruce nebo okolo pasu.
 3. Pokud máme koně na vodítku, držíme jednou rukou vodítko zhruba 10 cm od karabiny, konec vodítka držíme v ruce druhé. Stejné to je i s vedením na lonži, jednou rukou držíme koně u hlavy, druhou smotanou lonž.
 4. Při vedení koně jdeme zhruba na úrovni plece. Kůň by neměl pospíchat a předbíhat nás.
 5. Pokud se zastavíme, kůň by se měl zastavit také. Rozestup mezi dvěma koňmi při vedení je minimálně 2-3 metry, při vedení koně do úzkého prostoru (stáj, jízdárna apod.) jde vodič před koněm.

Čištění

 1. Na čištění koně v boxu musí být při čištění kůň vždy uvázán na bezpečnostní uzel nebo držen na vodítku, venku je při čištění držen na vodítku nebo uvázán na úvazišti.
 2. Při čištění koně začínáme od hlavy koně a postupujeme k zádi.
 3. Podle stupně znečištění koně volíme nejdříve hřbílko (železné, gumové). Pokud stojíme na levé straně, máme hřbílko v pravé ruce, pokud jsme vpravo, držíme hřbílko v ruce levé. Krouživými pohyby postupujeme od krku přes hřbet na záď. Nezapomeneme na břicho, plece, nohy. Hřbílko pravidelně vyklepáváme. Zvláště opatrní jsme v oblasti slabin. Někteří koně jsou v těchto místech citliví, a proto je nejdříve upozorníme lehkým pohlazením v okolí slabin. Nezapomeneme i na místa pod hřívou, kterou přehodíme na druhou stranu, aby se nepletla.
 4. Pokud je kůň zbaven hrubých nečistot, pokračujeme v čištění pomocí kartáče s dlouhým chlupem. Pokud jsme na pravé straně koně, držíme kartáč v pravé ruce a hřbílko v ruce levé. Na druhé straně je tomu opačně. Kartáčem hladíme srst po směru růstu chlupů. V místě chlupových vírů kopírujeme růst chlupů (ve slabině, na krku…).
 5. Čištění dokončíme kartáčem s krátkým chlupem. Vhodné je i použití beránku nebo prachovky, který dodá srsti lesk
 6. Z hřívy a ocasu odstraníme zamotanou slámu, seno, bodláky, uschlé bláto. Žíně pročešeme kartáčem nebo hřebínkem, pro běžný provoz můžeme žíně pročesat pouze prsty. Nadměrné česání může žíně lámat a trhat.
 7. Na závěr vyčistíme měkkým kartáčem nebo hadrem hlavu, houbou omyjeme oblast okolo očí, a hrubším kartáčem upravíme kštici koně.
 8. Při čištění kopyt může pomocník/terapeut pomoci zvednout končetinu koně, pro čištění kopyt používáme kopytní háčky. Nejprve vyčistíme střelku, tahy vedeme od předu dozadu. Poté vyčistíme patky, tahy vedeme směrem k sobě.

Nasedání a sesedání

 1. Při nasedání na koně z rampy vystoupí terapeut nebo asistent s klientem na rampu, kůň je přiveden k rampě v požadovaném směru a těsně přistoupí k rampě.
 2. Při nasedání těžce fyzicky nebo mentálně postižených klientů stojí na druhé straně koně pomocník, který asistuje při nasedání a případně klienta přidržuje.
 3. Na pokyn vedoucího terapie může klient nasednout na koně. V případě, že klient potřebuje pomoc, může být na koně vysazen do požadované polohy nebo i položen.
 4. Na pokyn vedoucího terapie vodič koně odstoupí s koněm od rampy, počká na pomocníky jistící klienta a pak pomalu rovně kůň vykročí.
 5. Bezpečnost a dopomoc klientovi při sesedání – terapeut rozhodne o sesedání na zem nebo na rampu. Při sesedání je kůň držen u hlavy vodičem. Při sesedání na zem stojí terapeut/asistent na straně, na kterou bude klient sesedat, pomocník na druhé straně pomůže přehodit nohu přes hřbet koně a klient se sesune podél koně na zem. Toto pravidlo platí pro sesedání na rampu. Z koně nikdy klient neseskakuje.

 

Provozní a bezpečností pravidla při hiporehabilitaci

 1. Před započetím hiporehabilitace by klient a jeho doprovod (pokud se tento hiporehabilitace aktivně účastní, tj. rovněž v některých případech vsedá na koně) měl mít na sobě ideálně přiléhavé neklouzavé oblečení a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Upozorňujeme, že holínky při sedu na koni padají klientům z nohou. Nevhodné jsou klouzavé materiály jako šusťákové kalhoty, bundy a materiály nepoddajné. Nedoporučuje se nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit za výstroj koně.
 2. Ke koni je nutné přistupovat vždy s vědomím fyzioterapeuta či vodiče koně, to samé platí při nasedání a sesedání klienta z koně. Na rampu vstupuje klient a jeho případný doprovod také až po svolení fyzioterapeuta.
 3. Klient (případně i doprovod, který se hiporehabilitace aktivně účastní) nesmí mít během terapie bonbón, žvýkačku či jakékoli jídlo a pití. Pokud je to v dané chvíli nutné, bude jednotka přerušena na potřebnou chvíli sundáním klienta z koně.
 4. Zákonný zástupce či opatrovník má právo se terapie zúčastnit. V ideálním případě jde vedle koně na straně fyzioterapeuta. Ve výjimečných případech – při nutnosti polohování či nastavení klienta může být doprovod vyzván fyzioterapeutem, aby šel z druhé strany koně a dle instrukcí klienta „polohoval.“ Za jištění klienta během terapie odpovídá vždy fyzioterapeut, v případě, že nastane nestandardní situace, tuto řeší. V některých případech je nutné terapii vést v nepřítomnosti zákonného zástupce či opatrovníka. V případě účasti doprovodu na terapii je vždy nutné, aby měl pevnou, uzavřenou obuv a vhodné oblečení.
 5. Klient je povinen mít na hlavě helmu. Z terapeutických důvodů (zvláště u menších dětí, které ještě neumí sami sedět) může být někdy nevhodná, a to především u dětí se špatnou kontrolou hlavy a tím vznikající nestability atlanto-occipitálního skloubení. Pokud nevlastníte helmu, bude vám zapůjčena.
 6. Klientům se doporučuje, aby měli platné očkování proti tetanu, pokud je to s ohledem na jejich zdravotní stav možné. Pokud klienti platné očkování nemají, bude jim umožněno účastnit se hiporehabilitace pouze po té, co po důkladném zvážení prohlásí, že rizika spojená s touto nemocí nesou sami (resp. odpovědná osoba – zákonný zástupce či opatrovník).
 7. Je-li klientem dítě, je nutné, aby jeho doprovod mělo dítě během hiporehabilitace (kdy dítě není na koni) neustále pod dozorem a dohlížel na to, aby svým chováním nenarušovalo průběh terapie ostatních dětí či dalších klientů a nezneklidňovalo koně. Zároveň během celého dne je nutné dodržovat pravidla areálu.
 8. Krmení koně je možné po domluvě.

 

Provozní a bezpečností pravidla při rekreační jízdě, kurzech, táborech a dalších aktivitách spolku spojených s koňmi

 1. Průběh výcviku řídí trenér, cvičitel nebo osoba jím pověřená (dále jen trenér nebo též vedoucí dne).
 2. Než jsou zahájeny jízdy na koních, jsou klienti i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu klient, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 3. Každý jezdec na koni musí být vhodně oblečen a vybaven ochrannými pomůckami. Každý jezdec mladší 18 let musí mít kvalitní přilbu s tříbodovým úchytem, jezdecké boty nebo minichapsy doplněné pevnou kotníkovou obuví (s rovnou podrážkou a malým podpatkem). Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty, svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice a bezpečnostní vesta (u jezdců starších 12-ti let pak jezdecký pás). Nedoporučuje se nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit za výstroj koně.
 4. Všichni jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Jezdec na koni zdraví vždy kolemjdoucí jako první.
 5. Každý jezdec je povinen po svém koni udržovat pořádek, tzn. uklízet exkrementy z celého prostoru areálu a příjezdové cesty, zamést a vyhodit vypadané nebo rozsypané krmení, vyčesané chlupy a nečistoty z kopyt.
 6. Všichni účastníci jezdeckého výcviku, táborů, hiporehabilitací, rekreační jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu měli platné očkování proti tetanu a musí mít uzavřeno i úrazové pojištění vztahující se i na jízdu na koni/pro tyto případy.
 7. U dětí musí dát písemný souhlas k jízdě a jakémukoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů – tento souhlas je splněn vyplněním a podepsáním příslušné přihlášky.
 8. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků, každý přitom bere na vědomí, že při ní hrozí nebezpečí úrazu a infekce. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí podepisuje zákonný zástupce). Bez tohoto nelze jízdy nárokovat.
 9. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.
 10. Půjčené věci je samozřejmostí vrátit v původním stavu na původní místo.
 11. Je v zájmu spolku Dorado z.s. dodržování pořádku ve všech užívaných prostorách (sedlovny s šatnou, stájí, jízdáren, toalet, ohrady atd.).

 

V Nové Vsi dne _______________                              za spolek DORADO z.s.

                                                                                      MUDr. Alexandra Vosátková

                                                                                      předsedkyně spolku, v.r.